ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

NEA , , Updated

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 521/2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 418/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2015» για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 222/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος                                                              

 

 

 

 

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 497/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πί-στωσης.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών οικονομικού έτους 2014.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών οικονομικού έτους 2015.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Κήρυξη της εταιρείας MODAWOOD Ι.Κ.Ε. έκπτωτης από την προμήθεια ξυλείας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για τους κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 1300 L & 600 L.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας, μηχανογραφικών εντύπων και πάσης φύσεως υπηρεσιακών εντύπων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εργαλείων ηλεκτρολόγων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Παραλαβή και έγκριση Γεωλογικής μελέτης για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας πρανών του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

11ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού Ρόδων».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

12ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», αριθμός μελέτης 24/2010.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

13ο

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

14o

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ.97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών - Εργολαβίας 2006» - Αριθμός Μελέτης 41/2006.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

16ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «για τοποθέτηση Αρπάγης στο όχημα με αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 7018» βάσει του ποσού 11.857,20 € με ΦΠΑ που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α. 20.7131.0014.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

17ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια μικροϋλικών υπηρεσίας πρασίνου έτους 2015» βάσει του ποσού 1.000,00 € που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α. 35.6699.0005.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

18ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου έτους 2015» βάσει του ποσού 2.500,00 € που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α. 35.7131.0003.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

19ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας πασσάλων για το έτος 2015 βάσει του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α. 35.6699.0003.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

20ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας δενδρυλίων και θάμνων έτους 2015 βάσει του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α. 35.6692.0009.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

21ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας μηχανημάτων κήπων για το έτος 2015 βάσει του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α. 35.7131.0001.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 241/2015 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης διοργάνωσης ημερίδας με θέμα το «Ασφαλές Διαδίκτυο».

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

23ο

Έγκριση διενέργειας φιλανθρωπικής εκδήλωσης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 369,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

24ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δήλου αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 61/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 62/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας επί της οδού Υψηλάντου αρ. 18 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 63/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Τοποθέτησης πλαστικών κώνων επί της οδού Σκύρου και Γορ-τυνίας για την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 64/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 65/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής της Ι. Φλωρο-σκούφη & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. Βεΐκου 105.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Μείωση και καθορισμός δόσεων μισθωμάτων του περιπτέρου επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, καταλογιστικής πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνε-δρίου, για τον κ. Βασίλειο Παπαδιονυσίου.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο                                                                                           

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, καταλογιστικής πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνε-δρίου, για τον κ. Νικόλαο Αλιμπέρτη.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, καταλογιστικής πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνε-δρίου, για τον κ. Ιπποκράτη Λιαγούρη.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για πληρωμή διοικητικού προστίμου της κ. Κουκούτση Γεωργίας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Φωτεινογιαννοπούλου Θεοδώρα από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Χρ. Τζαβέλλα 24.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

36ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ζερβού Μαργαρίτας από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Χρ. Χριαστιανουπόλεως 87.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                

                                                                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                                 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 

1.     ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ                          (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.     ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                                  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)           

3.     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                      (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.     ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ                          (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.     ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6.     ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

7.     ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

8.     ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ

9.     ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

10.  ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

11.   ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

12.  ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ

13.   ΔΑΣΚΑ-ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

14.   ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

15.   ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

16.   ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

17.   ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ

18.   ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ

19.   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

20.   ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

21.   ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

22.   ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

23.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

24.   ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

25.   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

26.   ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

27.   ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

28.   ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ

29.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

30.   ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

31.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

32.   ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   

 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει