Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA , , Updated

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Γαλατσίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.
 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2015.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «2η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015».

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δύο (2) αναπληρωματικών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών αυτής.

    κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

4ο

Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ΄ αριθμ. 107/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για λήψη απόφασης για τη «Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 141/2015 εισήγησης - απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης ποσού 114.050,00 € εις βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

 Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & του σχεδίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2014».

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

8ο

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση απασχόλησης δύο (2) ατόμων (Υδραυλικών) για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου μας κατά το έτος 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 81/26-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για τη συζήτηση του συνόλου των ενστάσεων ενώπιον των Επι-τροπών του Εθνικού Κτηματολογίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/26-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με ζητήματα κτηματολογίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6715.0008 Οικ. έτους 2015 για: Επιχορήγηση ποσού στις Σχολικές επιτροπές για μικρές Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων ΚΥΑ 13171/95.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

15ο

Λήψη απόφασης έγκρισης αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ειδών καθ/τας πόλεως (Σκούπες – βούρτσες).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

16ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2010.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2010.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 2011.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Τροποποίηση της αριθμ. 269/2014 παρ. 4 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά την Επιτροπή «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) (καύσιμα – ελαιολιπαντικά – ανταλλακτικά αυτ/των, ελαστικών)» έτους 2015.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

21ο

Τροποποίηση της αριθμ. 269/2014 παρ. 9 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά την Επιτροπή «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα - μηχανήματα) (καύσιμα – ελαιολιπαντικά – ανταλλακτικά αυτ/των, ελαστικών)» έτους 2015.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

22ο

Παράταση περαίωσης προθεσμίας για τη μελέτη: «Μελέτη Πυρασφάλειαςκαι Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεϊκου».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Παράταση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Παραλαβή και έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2015».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Διδύμων αρ. 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 06/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

27ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Γ. Σουρή αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 08/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 09/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Εκάτης αρ. 8 – 10 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 10/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης καθρέφτη για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το νομίμως υφιστάμενο υπόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας επί της οδού Μεσσηνίας αρ. 4 – 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 13/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κενταύρου αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 14/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Απαγόρευση στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων επί της Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 104 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 15/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 υποχρεωτικής διακοπής πορείας και παραχώρησης προτεραιότητας στο τοπικό οδικό δίκτυο του Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 20/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης αλληλεγγύης για την ενίσχυση των «Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπιση της Φτώχειας» του Δήμου μας. Εργαστήρι κατασκευής πασχαλινής λαμπάδας και ανταλλαγής. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € που θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 00.6442.0001 οικ. έτους 2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

35ο

Έγκριση ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

36ο

Έγκριση ψήφιση πίστωσης προς αγορά τιμητικής πλακέτας προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη ποσού 50,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

37ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για τον τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών και την κάλυψη των δαπανών της.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

38ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Φετάνη Ευστράτιου επί της οδού Κοραή 5.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

39ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μπιτούνη Σταυρούλας επί της οδού Σύρου 13 – 15.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

40ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Πατεριανάκη Γεώργιου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Υψηλάντου 46.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

41ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. FRANCISPMOOREJr, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

42ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

43ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 
 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει