Νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA , , Updated

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Γαλατσίου με σκοπό την συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΑΓ Α.Μ.Ε. 2015
Κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας
Πρόεδρος
ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 6/2015 απόφασης της Οικονομικής Επι-τροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Κατανομή σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 303/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Πρασίνου με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες για το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
9ο
Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2015», ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 και τρόπος εκτέλεσης των προμηθειών και των υπηρεσιών που θα απαιτηθούν.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
10ο
Τροποποίηση απόφασης 268/2014 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη Μίσθωση νέου χώρου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Υγιεινής.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του Ανδρέα Εμπειρίκου και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 250,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση ψήφιση πίστωσης προς αγορά τιμητικής πλακέτας προς τιμήν του Ανδρέα Εμπειρίκου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.0001 ποσού 50,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση βραδιάς παρουσίασης των 15 κορυφαίων στιχουργών της Ελλάδας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 250,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση ψήφιση πίστωσης προς αγορά τιμητικής πλακέτας προς τιμήν του Λευτέρη Μυτιληναίου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.0001 ποσού 50,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
15ο
Έγκριση διενέργειας Διαθεματικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος “PLEASE”, ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 250,00 €, καθώς και ανάδειξης τρόπου προμηθευτού.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
16ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης εργαστηρίου παρασκευής ψω-μιού και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 150,00 € καθώς και τρόπου ανάδειξης προμηθευτού.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
17ο
Παραλαβή και έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: Αναγκαστικές συνδέσεις – Εργολαβία Α1.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Πλήρη απαλλαγή Δημοτικών Τελών της κ. Μαργέτη Κωνσταντίνας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
19ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Θεοδωρακοπούλου Ιωάννας επί της οδού Λ. Βεΐκου 27.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Παυλάκη Αικατερίνης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
21ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Τζιρτζιλάκη Ευαγγελίας από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Έρσης 18.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
22ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Τζιρτζιλάκη Εμμανουήλ από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Έρσης 18.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
23ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ελευθερίου Αντωνίου από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Παπαφλέσσα 18.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
24ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ελευθερίου Ισίδωρου από καταλό-γους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Παπαφλέσσα 18.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
25ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ελευθερίου Μιχαήλ από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Παπαφλέσσα 18.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
26ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΓΛΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
27ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΛΗΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει