Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA , , Updated

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 μμ θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για συζήτηση και ψήφιση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 491/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό επιβολής τελών και συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 522/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τελών διαφήμισης οικονομικού έτους 2015».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 568/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2015 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παραγρ. 12 Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου “ΠΑΛΑΙ”».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 566/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & του σχεδίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2014».

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

6ο

Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες για το έτος 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2013 (από 1-1-2013 έως 31-12-2013).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2013 (από 1-1-2013 έως 31-12-2013).

 

 

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ & ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με κωδικό MIS457565.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») του Δήμου Γαλατσίου.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντι-προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή αυτή.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων για την προστασία και ανά-πλαση των Τουρκοβουνίων».

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επι-τροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Ίδρυση Νηπιαγωγείου (μικτό τμήμα ολοήμερο – κλασικό και τμήμα ένταξης) στο υπάρχον μισθωμένο κτίριο που στεγαζόταν το Παράρτημα του 6ου Νηπιαγωγείου.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των επαίνων που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης  στον Κ.Α. 00.6433.0001 (έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής επαίνων στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2014 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαί-δευσης του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2014 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Έγκριση διενέργειας αγώνων δρόμου αντοχής την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000 ευρώ για την εκτέλεση προμηθειών, την κάλυψη των δαπανών της εν λόγω εκδήλωσης και τρόπο εκτέλεσης αυτών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

20ο

Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης των αναμνηστικών που θα διατεθούν στους συμμετέχοντες των αγώνων δρόμου της 23ης Νοεμβρίου 2014 και ψήφιση πίστωσης ποσού 750 ευρώ για την προμήθεια αυτών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

21ο

Έγκριση Αναγκαιότητας καθώς και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου δαπάνης 7.000,00 € προϋπολογισμού 2014.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας και ψήφιση πί-στωσης ποσού (1.100 €) χιλίων εκατό ευρώ και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των προμηθειών.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Έγκριση σύστασης «Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης», συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Δικτύου και Ορισμός Μελών της.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος μας.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής ακτινιδίων και μήλων σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων» και ορισμός εκπροσώπου παραλαβής του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Έγκριση δράσης προσφοράς Κοινωνικών Δομών από την ομάδα εθελοντών του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 238/2014 απόφασης για την εκδήλωση με θέμα «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά».

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Ορισμός ημέρας και τόπου Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας οργάνων και μικροϋλικών παιδικών χαρών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

31ο

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 12/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης για το έργο:«Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

32ο

Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τις λαϊκές αγορές που εδρεύουν στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

33ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατα-σκευή οδού Γιασεμιών.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατα-σκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2006.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – ΕΡΓ . Σ4».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

36ο

Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναγκαστικές συνδέσεις – Α1».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Άλτεως 12 και Δρίσκου (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 46/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

38ο

Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του οδοστρώματος έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μεσσηνίας αρ. 4 – 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 47/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

39ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της Λεωφόρου Γαλατσίου αρ. 100 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 51/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

40ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 52/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

41ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 72/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

42ο

Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 73/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

43ο

Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ήρας αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 74/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

44ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κύκνων αρ. 22 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 75/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

45ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέ-ντος, για το ακίνητο της κ. Αυγουστή Καλλιόπης - Μαρίας επί της οδού Καβάλας 1 – 3.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

46ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής του κ. Νικολάου Βαλασίδη.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

47ο

Διαγραφή χρέωσης της Κ.Ε.Μ.Α MOTORSL.T.D., από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

48ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας PAZAROPOULOS, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

49ο

Διαγραφή χρέωσης της ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥCARCENTERMON. Ε.Π.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

50ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

51ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

52ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

53ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

54ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας ENERGOTECHSA, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

55ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΒΥΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

56ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει