Επιδότηση μητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς

NEA ,

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μητέρες και να επιδοτηθούν το κόστος φύλαξης των παιδιών τους σε Παιδικούς Σταθμούς, για τη νέα σχολική χρονιά.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. παρέχει χρηματοδότηση των θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά στους παρακάτω τύπους «Δομών» φιλοξενίας: Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, καθώς και σε Άνδρες που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους ή βρίσκονται σε χηρεία.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους ωφελούμενους γονείς είναι  από 25/7/2014 έως 4/8/2014, μέχρι τις 14:00.


Οι θέσεις των παιδιών που επιδοτούνται είναι:

- Σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
- Σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
- Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

- Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.


Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ανώτατο ετήσιο κόστος που επιδοτείται εξαρτάται από τον τύπο της Δομής και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυμαίνεται από 2.500 ευρώ έως 5.500 ευρώ.
Η επιδότηση από το πρόγραμμα καλύπτει το συνολικό ετήσιο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δομών πλην της μετακίνησης των παιδιών από και προς της Δομές. Κατ΄ εξαίρεση, η μετακίνηση για ΑμεΑ που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και για προνήπια με αναπηρία της Κατηγορίας Β3 συμπεριλαμβάνεται στην επιδότηση.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα η υποψήφιες μητέρες θα πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

• να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.), Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή

• να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
• να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης του Προγράμματος.

Από το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης, αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και οι μόνιμοι / αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

palmosnews.gr

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει