Νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA ,

Νέο Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε για την Πέμπτη 6 Μαρτίου του 2014 και ώρα 20:00 προκειμένου να συνεδριάσει και να πάρει αποφάσεις στα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.


 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων / εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»  έτους 2014.

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Πρόεδρος του «Οργανισμού

Κοινωνικής

Προστασίας &

Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου»

 

 

 

2ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων που ανήκουν στο Δήμο για την υλοποίηση ή τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στο πλαίσιο της πράξης: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου.

 

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’αριθ.29/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

4ο

Διαβίβαση την υπ’ αριθ. 45/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Διαβίβαση την υπ΄ αριθ. 51/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση την υπ’ αριθ. 52/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για την έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 (Δήμου Γαλατσίου & Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

«Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας γάλακτος - Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 541/2013 απόφασής σας».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός – τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος - μπετόν για το έτος 2014.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

«Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

«Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας χημικού υλικού για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Λήψη απόφασης έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ειδών  καθ/τας πόλεως (Σκούπες - βούρτσες).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως μέλος στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ έτους 2014.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση συνδρομής του Δήμου σε περιοδικά ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου έτους 2014.

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2014.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση συνδρομής του Δήμου στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών.

Α.  ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ

Β. Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε.

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Παραλαβή και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

18ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ & ΑΛΣΕΩΝ).

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

19ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

20ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

21ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

22ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Οδοστρωμάτων, Πεζοδρομίων & Προστατευτικών Κιγκλιδωμάτων  Δημοτικών Οδών».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23ο

Έγκριση μελέτης, διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργολαβία 2014».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

24ο

 

Έγκριση διενέργειας, σκοπιμότητας και τρόπος εκτέλεσης για τη συλλογή χρησιμοποιούμενων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών.

κ. Νίκου Νίκος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Τοποθέτηση Κωδώνων Συλλογής Ανακύκλωσης Γυαλιού.

κ. Νίκου Νίκος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Έγκριση ή μη Χορήγησης άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί  της οδού Αργοστολίου 27.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

 

27ο

Έγκριση ή μη Χορήγησης άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της κατοικίας επί της οδού Σπαρτιατών 50».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

 

28ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Λέσβου αρ. 4.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

 

29ο

Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 9/2014).

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

 

30ο

Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 10/2014).

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

 

31ο

Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 11/2014).

 

 

 

 

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

 

32ο

«Έγκριση Για Διενέργεια Προγράμματος Διεξαγωγής Ανιχνευτικών Αξιολογήσεων Νηπίων».

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

33ο

«Έγκριση για Διενέργεια Προγράμματος η Εικόνα του Σώματος και Διατροφικές Διαταραχές».

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

34ο

Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας και ψήφιση πίστωσης ποσού (900 €) εννιακοσίων ευρώ.

 

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

35ο

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 43/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση διεξαγωγής Κοινωνικής Έρευνας με θέμα: «Διερεύνηση αποτύπωσης έμφυλων  διακρίσεων στους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου».

 

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

36ο

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € για την ενημέρωση καμπάνια για τον Σακχαρώδη Διαβήτη».

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

37ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτής εκπαίδευσης πολιτών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση – κάρπα & ψήφιση πί-στωσης ποσού  (300 €) τριακοσίων ευρώ.

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

38ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης με θέμα «ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΚΑΙ «ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ (550 €) πεντακοσίων πενήντα ευρώ.

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

39ο

Έγκριση διενέργειας προγράμματος Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής «Avenue for Safety» και ψήφιση πίστωσης ποσού (1.000 €).

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει