Ανακοίνωση επιτροπών δήμου Γαλατσίου

NEA ,

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω αναφερόμενων Επιτροπών.

Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων), ότι  την 13η-02-2014 ώρα 13:30 ,στα γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ν.Π, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές:

1.     Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Προ­μηθειών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων (αρ.46 της υπ.αριθμ:11389/08.03.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

2.   Επιτροπή παραλαβής προμηθειών.(αρ.28 της υπ.αριθμ:11389/08.03.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

3.   Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών - Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και απ’ ευθείας Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών και Εργασιών του Π.Δ. 28/1980.

4.   Επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΠΔ.28/80


Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος  του Δήμου Γαλατσίου.

 

                            

                                                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                            ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει