Νέο δημοτικό συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA ,

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γαλατσίου  με σκοπό την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση απασχόλησης συνολικά 30 ατόμων – 27 ΥΕ εργατων καθαριότητας και 3 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Δήμαρχος

κ. Κυριάκος Τσίρος

 

 

 

4ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές παραλαβής προμηθειών & εργασιών).

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

5ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ, για το έτος 2014.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

6ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθαρισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει σήμερα.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

7ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τη καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

8ο

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

9ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2014.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

10ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 604/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 1.800 κιβωτίων γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικού του Δήμου έτος 2013».

 

κ. Νίκου Νίκος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Λήψη απόφασης Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013».

 

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

15ο

Κατανομή 1ης δόσης συνολικού ποσού 88.389,15€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων έτους 2014.

κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα

Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος

Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και

Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

16ο

Κατανομή ποσού 26.277,32€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων έτους 2014.

κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα

Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος

Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και

Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

17ο

Έγκριση διενέργειας Ενημερωτικής Καμπάνιας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη & Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€.

κ. Αθανάσιος Μπούρας

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

18ο

Έγκριση διεξαγωγής Κοινωνικής Έρευνας στους υπαλλήλους του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

19ο

Λήψη απόφασης για :

·         την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30.12.2013 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013»,

·         την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού

·         τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και την χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 30.12.2013 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

20ο

Παραλαβή και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

21ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Οικοδομικών υλικών» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

22ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Υαλοπινάκων» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

23ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Ειδών κιγκαλερίας» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

24ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Υλικών βαφής» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

25ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Υδραυλικών Υλικών» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

26ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Προϊόντων σιδήρου» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

27ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης Εργασίας εκσκαφών και απομάκρυνσης μπαζών με χρήση μηχ/κών μέσων (κάδοι αποκομιδής προϊόντων εκσκαφής) για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

28ο

Έγκριση παράτασης σύμβασης Εργασίας εκσκαφών και απομάκρυνσης μπαζών με χρήση μηχ/κών μέσων (Μηχανήματα τύπου JCB) για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

29ο

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας : «Δαπάνη Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων».

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», ψήφιση πίστωσης ποσού 2.900,00€ για την κάλυψη των δαπανών της και τρόπος εκτέλεσης των προμηθειών.

κ. Μπούρα Χριστίνα

Εντεταλμένη

Δημοτική  Σύμβουλος

 

 

 

 

31ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο επί της οδού Αφαίας 20.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

32ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Αργυροπούλου Αφροδίτης επί της οδού Ευριπίδου 19.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

33ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Μπόμπολη Σμαρούλας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Ιθάκης 21-23.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

34ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αλυμάρα Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Αγ. Δημητρίου 14.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Κουρελέα Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Κύκνων 52.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

36ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Καζά Γεωργίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Διαγραφή χρέωσης της ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

38ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Μαντάκη Βασιλικής από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

39ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΟΜΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 


Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει